algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Salon

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen LinLicious en een cliënt waarop LinLicious deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen LinLicious

LinLicious zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. LinLicious zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak per mail of whatsapp aan LinLicious melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt LinLicious 1000% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening. 

LinLicious moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 1 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

A. LinLicious vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor de consument zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of d.m.v bankoverschrijving in de salon te voldoen.

B. LinLicious vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw m.u.v. de trainingen. 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet LinLicious vóór de eerste behandeling, van alle gegevens waarvan LinLicious aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. LinLicious neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in de klantenkaart. LinLicious behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. LinLicious zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

LinLicious is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, LinLicious verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

7. Aansprakelijkheid  

LinLicious is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat LinLicious is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. LinLicious is niet aansprakelijk voor beschadiging/diefstal van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie

LinLicious geeft de cliënt 4 dagen garantie op de verrichte behandeling.
LinLicious geeft nooit resitutie op haar behandelingen. LinLicious Biedt éénmalig een gratis opvul behandeling binnen 7 dagen na het zetten van de extensions.

Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt op de hoogte is gebracht door LinLicious over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
 • De cliënt de producten niet volgens het advies van LinLicious heeft gebruikt.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt andere producten dan door de geadviseerde producten heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de wimperextensions heeft laten onderhouden door een andere wimperstyliste.
 • De cliënt zelf de wimperextensions heeft verwijderd.
 • De cliënt door andere oorzaken van slechte retentie wimperextensions uitvallen. (o.a. medicatie, buiksplaper, met make up / oog creme op en rondom de ogen tijdens de afspraak)
 • De cliënt een allergische reactie ervaart. Indien client een allergische reactie ervaart zullen de wimperextensions zo snel mogelijk worden verwijderd. Een allergische reactie zal nimmer leiden tot restitutie.

 • 9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan LinLicious.

LinLicious moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal LinLicious de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is  geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft LinLicious het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussenLinLicious en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.